RODO

 

Szanowni Państwo,

W związku ze wdrożeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO), dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1.      Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest CR ILUMINACJE Sp. z o.o. z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Batorego 3/4.

2.      O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług (sprzedaż, najem). W związku z tym pozyskujemy następujące Państwa dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail  oraz telefon.

3.      Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

a)      w przypadku zawartej umowy dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie

b)      dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.

c)      dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez CR Iluminacje Sp. z o.o. działalności gospodarczej

d)      dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez CR Iluminacje Sp. z o.o. działalnością  gospodarczą

4.      Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawniane lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

a)      innym podmiotom gospodarczym współpracującym z CR Iluminacje Sp. z o.o. przy realizacji usług;

b)      dostawcom usług zaopatrującym CR Iluminacje Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności mowa o dostawcach usług kurierskich i  pocztowych)

c)      dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CR Iluminacje Sp. z o.o. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

5.      Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w celu nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych na rynku komercyjnych baz danych lub  poprzez kontakt mailowy czy telefoniczny.

6.      Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt. 3 celów:

a)      w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,- statystycznych i archiwizacyjnych,

b)      w celach marketingowych - przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

7.      Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informujemy, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt. 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

a)      umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do CR Iluminacje Sp. z o.o.,

b)      dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:

-        z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług CR Iluminacje Sp. z o.o.  drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,

8.      Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez CR Iluminacje Sp. z o.o. Państwa danych osobowych – przysługuje Państwu poprzez kontakt z Administratorem, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z Administratorem danych można się skontaktować drogą mailową, na adres: biuro@cr-iluminacje.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

***

 

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.cr-iluminacje.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych, oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Facebook

 • YouTube

 • Mapy Google

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies bezpośrednio w swojej przeglądarce internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie, zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za którego pośrednictwem Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.